بیمه تکمیلی انفرادی ملت - بیمه تکمیلی انفرادی sos

نوشته شده توسط :مرجان فضلعلیسه شنبه 12 تیر

بیمه تکمیلی انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی – بیمه تکمیل درمان خانواده


با گسترش و پیشرفت های روش های درمانی جدید و متقابلا افزایش هزینه های درمان بیمه تکمیل درمان راه مناسبی برای تامین هزینه های مازاد درمان میباشد، که بیمه پایه(بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح و....) آن را نمیپردازد.
با توجه به این که بیمه تکمیلی به صورت گروهی و بالای 50 نفر صادر میشود بنابراین افرادی که شغل آزاد دارند قادر به خرید و استفاده از بیمه تکمیلی نمیباشند.
در همین راستا شرکت بیمه ملت و شرکت کمک رسان ایران sos اقدام به ارائه طرحی به نام بیمه تکمیل درمان انفرادی یا بیمه تکمیل درمان خانواده کرده است.


بیمه تکمیلی انفرادی ملت


در این بیمه نامه اعضای یک خانواده با شرایط ویژه تحت پوشش بیمه تکمیلی انفرادی قرار میگیرد و میتواند از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند.
در بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه ملت متعهد میشود که کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی بیمه گذار را براساس بیمه نامه و فرانشیز توافق شده جبران کرده و بپردازد.
مخاطبین بیمه تکمیلی انفرادی
کلیه خانواده ها:کلیه خانواده ها میتوانند تحت پوشش بیمه تکمیلی انفرادی باشند، مگر اینکه فردی تحت پوشش بیمه تکمیلی ارگان خود باشد و یا فرزندان آنها به سن 18 سال تمام رسیده باشند.
بیمه شدگان:کلیه بستگان درجه یک بیمه گذار میتوانند از بیمه تکمیلی انفرادی بهره مند شوند، در صورتی که تعداد بیمه شدگان کمتر از 2 نفر نباشند و حداکثر سن آن ها 64 سال باشد.
بیمه گذار اصلی:بیمه گذار اصلی شخصی است با سن 18 سال تمام که بیمه نامه را امضا و حق بیمه را پرداخت میکند.
مزایای بیمه تکمیلی انفرادی ملت
* انجام معاینات پزشکی اولیه و اطلاع از آخـرین وضعیت سـلامتی (به صورت رایگان)
* معرفی پزشک و بیمارستان و مراکز تشخیصی
* ارائه طرح های متناسب با نیاز بیمه ای و توانمندی مالی هر خانواده
* پرداخت هزینه های بستری در بیمارسـتان
* پرداخت هزینه اعمال جراحی خاص
* پرداخت هزینه های تشخیصی، پاراکلینیکی و هزینه های جراحیهای سرپایی
* جبران هزینه های زایمان
شرایط دریافت بیمه تکمیلی انفرادی ملت
- انجام معاینات پزشکی برای بیمه شدگان به صلاحدید پزشک معتمد شرکت بیمه میباشد.
- دوره انتظار برای کلیه تعهدات بیمارستانی و غیر بیمارستانی (سـرپایی، پاراکلینیکی و ...) 3 مـاه میباشد.
- در تـمامی طرح ها (به غـیر از طرح VIP) داشتن بیمه پایه الزامی می باشد و تنها هـزینه های بیمارستانی و جراحی و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگانی را تحت پوشـش قرار می دهد که از بیمه پایه استفاده نموده باشند.
- بیمه شدگان با دارا بودن هر نوع پوشش بیمه ای از شرکت بیمه ملت (بجز شـخص ثالث) در مبلغ حق بیمه مشمول تخفیف خواهند بود.

بیمه تکمیلی خانواده

بیمه تکمیلی انفرادی sos


شرکت کمک رسان ایران اولین شرکت کمک رسان ایرانی میباشد، که از سال 1371 فعالیت خود را آغاز نموده است.
برای دریافت بیمه تکمیلی انفرادی sos باید در حال حاضر از سلامتی کامل برخوردار باشید که توسط پزشک معتمد و انجام آزمایشات مشخص میشود و پس آن بیمه صادر میشود، بنابراین اگر بیماری خاصی دارید و یا اینکه عمل جراحی پیش رو دارید نمیتوانید از این بیمه نامه استفاده کنید.
دوره انتظار بیمه تکمیلی انفرادی برای پوشش زایمان 12 ماه قبل از زایمان میباشد.
پوشش های بیمه تکمیلی انفرادی sos
شما با خرید بیمه تکمیلی انفرادیsos با پرداخت حق بیمه براساس سن افراد تا سقفی مشخص به شما پوشش های زیر را ارائه میدهد.
- بستری در بیمارستان تا سقف 75 میلیون تومان
- پاراکلینیکی تا سقف 2،200 هزار تومان
- زایمان تا سقف 5 میلیون تومان
- اورژانس تا سقف 500 هزار تومان
- شیمی درمانی تا سقف 22 میلیون تومان
- ویزیت ، دارو و آزمایش 500 هزارتومان
- لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 400 هزار تومان
- بیمه حادثه تا سقف 28 میلیون تومان
- خدمات پزشکی در منزل به صورت مشاوره و ویزیت پزشک عمومی به صورت رایگان
- کمک رسانی حقوقی به صورت رایگان
لیست خدمات پاراکلینیکی به شرح زیر میباشد:
ﻧﻮار ﻋﻀﻠﻪ و ﻧﻮار ﻋﺼﺐ، ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان، اﻧﻮاع اﺳﻜﻦ و ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ، رادﻳﻮﻟﻮژي، رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭘﺎﻛﻲ ﻣﺘﺮي، اودﻳﻮﻣﺘﺮي ، ﭘﺮﻳﻤﺘﺮي، اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي، ﻧﻮار ﻣﻐﺰ، اﻛﺴﻴﺰﻳﻮن و رزﻛﺴﻴﻮن ﺗﻮده، ﮔﭻ ﮔﻴﺮي و ﺑﺎزﻛﺮدن ﮔﭻ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن، ﺗﺴﺖ ورزش، اﻧﻮاع ام.آر.آي، اﻧﻮاع آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﮔﺎﻳﺪﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺪان دﻳﺪ دﻳﻮﭘﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﺸﻢ، ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ، ﻟﻴﺰردرﻣﺎﻧﻲ، ﺧﺘﻨﻪ، ﺑﺨﻴﻪ، ﻟﻴﺰﻳﻚ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﻴﻮب اﻧﻜﺴﺎري ﭼﺸﻢ ﺑﻴﺶ از 3 دﻳﻮﭘﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﺸﻢ.

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره